Liturgické texty dnes

Katolik.cz

Liturgické texty na 23.4.2024

Svátek sv. Vojtěcha

1. ČTENÍ Sk 13, 46-49
Obracíme se k pohanům.

Čtení ze Skutků apoštolů.
    Pavel a Barnabáš řekli židům: „Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: »Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.«“
    Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině.

2


Žl 96(95),1–2a.2b–3.7–8a.10 Odp.: srv.: 3
Odp.: Vypravujte mezi všemi národy Hospodinových divech. nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Odp.
Rozhlašujte den po dni jeho spásu! Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc, vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Odp.
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. Upevnil svět, aby nekolísal: národy řídí podle práva.

EVANGELIUM Jan 10,11–16
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl:
   „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život.
    Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"